Zebranie Wielkopolskiej Komisji Turystyki Pieszej w siedzibie Oddziału Poznańskiego PTTK w dniu 27.06.2018 r.

Podczas zebrania omówiono następujące sprawy:

1. Sprawa regulaminu Wielkopolskiej Komisji Turystyki Pieszej. Postanowiono zwrócić się do kol. Pawła Mordala i Krystiana Grajczaka, aby zgodnie z tym, do czego się zobowiązali podczas narady 11 marca 2018 r., przekazali Wielkopolskiej Komisji Turystyki Pieszej projekt regulaminu najpóźniej miesiąc przed terminem jesiennego zlotu w Pleszewie, w celu przygotowania uwag odnośnie tego projektu oraz poddania go dyskusji na zlocie. Po uwzględnieniu ewentualnych poprawek, regulamin zostanie przekazany do zatwierdzenia Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK.

2. Sprawa przyszłych wyborów nowego składu Wielkopolskiej Komisji Turystyki Pieszej. Uznano za ważne postawienie wniosku, aby wybory odbywały się jak we wcześniejszych latach podczas zlotów z tą różnicą, że prawo do głosowania by mieli tylko uczestniczący w zlocie delegaci wyznaczeni przez Odziały PTTK zrzeszone w Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK oraz delegaci nie uczestniczący w zlocie a przybyli na samą naradę. Pozostali uczestnicy zlotu by mieli tylko prawo do uczestnictwa w dyskusji, bez prawa głosowania. Kandydować do nowego składu WKTP by mogli tylko przodownicy TP.

3. Sprawa Komisji Egzaminacyjnej. Z uwagi na utrwaloną już praktykę przeprowadzania egzaminów na przodowników i rozszerzanie uprawnień przez Komisję Egzaminacyjną KTP ZG PTTK stwierdzono, że po ostatnich wyborach nie ma już potrzeby powoływania nowego składu i postanowiono odstąpić od powoływania takiej komisji przy Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK.

4. Postanowiono skierować wniosek do Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK, aby przodownicy zostali formalnie zwolnieni z obowiązku składania corocznych sprawozdań z działalności w Oddziałach, a wymagane to było tylko przy przedłużaniu uprawnień lub ewentualnie przed przystąpieniem do egzaminów rozszerzających uprawnienia przodownickie.

5. Sprawa Podkomisji Szlaków i ich znakowania. Wyrażono zaniepokojenie sytuacją, że aktualnie aktywnych, zgłoszonych do wykonywania prac znakarskich jest tylko dziesięciu uprawnionych znakarzy z pięciu Oddziałów PTTK z całego województwa wielkopolskiego.

6. Podjęto decyzję, że na stronie internetowej WKTP mogą być zamieszczane w osobnej zakładce informacje o niektórych imprezach organizowanych przez Oddziały PTTK z województwa wielkopolskiego. Komisja postanowiła powiadomić o takiej możliwości Oddziały i przedstawić propozycję zgłaszania z wyprzedzeniem takich imprez w danym roku kalendarzowym. Dotyczy to oczywiście imprez, które zgodnie z życzeniem Oddziałów mają być szerzej rozpropagowane.

Zebranie WKTP odbyło się w następującym składzie:
- Zenon Biskup
- Maciej Kizierowski
- Edward Poniewski
- Lech Rugała
oraz w charakterze zaproszonego gościa -  Marek Prentki

Protokółował: Lech Rugała

Strona główna