R E G U L A M I N

WIELKOPOLSKIEGO ZLOTU

PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ PTTK

Września, 27-28 listopada 2004 r.

ORGANIZATOR

Z upoważnienia Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK w Poznaniu organizatorem Wielkopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej PTTK jest Oddział PTTK we Wrześni – Komisja Turystyki Pieszej

przy współpracy i pomocy:

CELE ZLOTU

TERMIN I MIEJSCE

Zlot odbędzie się w dniach 27-28 listopada 2004 r. (sobota- niedziela) z bazą

w Internacie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni przy ul. Kaliskiej 2.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikami zlotu mogą być Przodownicy Turystyki Pieszej PTTK i miłośnicy turystyki pieszej – członkowie oddziałów PTTK wchodzących w skład Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK, którzy do dnia 19 XI 2004 r. nadeślą zgłoszenie i dokonają wpłaty wpisowego. O przyjęciu na Zlot decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpisowe podstawowe na Zlot wynosi:

Dodatkowo można zamówić nocleg wstępny z piątku na sobotę

(26/27 listopada) – opłata 15 zł.

ZGŁOSZENIA NA ZLOT

Na załączonej karcie zgłoszenia / prosimy o jej czytelne wypełnienie /.

Każdy uczestnik zlotu otrzyma pisemne potwierdzenie przyjęcia wraz

z ewentualnymi dodatkowymi informacjami. Zgłoszenia prosimy kierować

na adres:

Zarząd Oddziału PTTK

ul. Batorego 8

62-300 Września

tel. kontaktowy prezesa O/PTTK – (061)436 49 56

Wpłaty wpisowego należy dokonać na konto:

Oddział PTTK we Wrześni

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni,

nr 98 9681 0002 0011 1445 0110 8153

z dopiskiem “Zlot PTP”

ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

W ramach wpisowego uczestnicy Zlotu otrzymają:

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Podczas Zlotu będzie istniała możliwość rozszerzenia uprawnień

przodownickich. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze

zgłoszenie i przywiezienie ze sobą wniosku z macierzystej Komisji Turystyki

Pieszej (lub Zarządu Oddziału w przypadku jej braku) na oryginalnym druku.

2. Uczestnicy winni we własnym zakresie ubezpieczyć się od następstw

nieszczęśliwych wypadków.

3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

 

PROGRAM ZLOTU:

Sobota 27 XI 2004 r.

do godz. 10.00 Przyjmowanie uczestników Zlotu w Internacie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni przy ul. Kaliskiej 2.
10.00 – 14.00 Wycieczka autokarowa na trasie: Biechowo – Miłosław – Winna Góra – Września.
14.00 – 15.00 Obiad.
15.00 – 17.00 Pokonanie trasy planowanej ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej.
17.00 – 19.30 Ognisko w gospodarstwie agroturystycznym będącym ostatnim punktem na ścieżce.
20.00 – 22.00 Turystyczne andrzejki – spektakl kabaretowy, pokaz slajdów.

Niedziela 28 XI 2004 r.

8.00 – 8.30 Śniadanie.
8.30 – 10.00 Obrady.
10.00 – 13.00 Zwiedzanie Wrześni.
13.00 – 14.00 Obiad i zakończenie zlotu.

Z A P R A S Z A M Y !

KARTA ZGŁOSZENIA

uczestnictwa

w Wielkopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej PTTK

Września, 27-28 XI 2004 r.

1. Imię i nazwisko  
2. Miejsce zamieszkania  
3. Oddział PTTK  
4. Numer legitymacji PTTK  
5. Numer legitymacji Przodownika Turystyki Pieszej PTTK  

6.

Pełnione funkcje w PTTK  

7.

Posiadane uprawnienia PTTK  

- Proszę o zarezerwowanie dodatkowego noclegu

w dn.26/27 XI 2004 r. TAK/NIE*

-Wpisowe w kwocie....................... zł wpłaciłem przekazem/ przelewem

na konto Oddziału PTTK we Wrześni w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni, nr 98 9681 0002 0011 1445 0110 8153 w dniu.....................................................................

UWAGI.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................... ........................................

/miejscowość i data/ /podpis/

* niepotrzebne skreślić