Protokół

z wojewódzkiej narady aktywu turystyki pieszej

w Pobiedziskach, 14 marca 2010 r.


W naradzie wzięli udział przedstawiciele 11 oddziałów PTTK, nadto delegat Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK. Wypis z listy uczestników stanowi załącznik 1 do niniejszego protokołu1). Narada rozpoczęła się o godz. 10:00. Zebranych uczestników powitał przedstawiciel Oddziału PTTK Poznań-Nowe Miasto (organizatora materialnej oprawy zlotu) – Janusz Przybył. W szczególności zwrócił się z powitaniem do Przewodniczącego Komisji Turystyki Pieszej ZG – Stanisława Łucia, Prezesa Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów – Mariana Chudego, Viceprezesa Korporacji – Eugeniusza Kowalskiego, członka Głównej Komisji Rewizyjnej – Krystiana Grajczaka.

Następnie głos zabrał dotychczasowy Viceprezes Wielkopolskiej Komisji Turystyki Pieszej, Jan Sikorski i otworzył obrady, zaznaczając, że czyni to w zastępstwie Prezesa Pawła Mordala, który zasygnalizował opóźnienie swojego przybycia na naradę. Zaproponował, aby obradom przewodniczył Eugeniusz Kowalski z Oddziału w Luboniu, oraz aby funkcje protokolantów objęli: Maciej Kizierowski z Oddziału Września i Romuald Szukała z Oddziału Poznań-Nowe Miasto. Propozycja ta została przyjęta jednogłośnie przez zebranych.

Prowadzenie narady przejął Eugeniusz Kowalski. Na wstępie stwierdził upoważnienie narady do podejmowania prawomocnych decyzji i przedstawił proponowany porządek obrad:

 1. Sprawozdanie z działalności Wielkopolskiej Komisji Turystyki Pieszej

 2. Dyskusje nad sprawozdaniem, głosowanie w sprawie absolutorium dla dotychczasowej Wielkopolskiej Komisji Turystyki Pieszej

 3. Wybory kolejnej Wielkopolskiej Komisji Turystyki Pieszej

 4. Dyskusja n/t aktualnych zagadnień turystyki pieszej, z udziałem Przewodniczącego Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK – Stanisława Łucia i Prezesa Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów – Mariana Chudego

Jednocześnie przewodniczący zaproponował, aby wybory nowej Komisji przeprowadzić pisemnie, jako tajne, natomiast głosowania w innych sprawach przeprowadzać jawnie, przez podniesienie ręki.

Propozycje porządku obrad i sposobów głosowania przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący zaproponował także, aby na początku obrad wybrać komisję skrutacyjną (jednocześnie wyborczą) do nowego składu Komisji. Wybrano w głosowaniu jawnym następujący skład tej komisji:

 • Aleksandra Staszak – przewodnicząca,

 • Joanna Strzelczyk i Krystian Grajczak – członkowie.

Edward Poniewski z Oddziału Poznańskiego zaproponował, aby skład nowowybieranej Wlkp. Komisji Turystyki Pieszej ograniczyć do 5 osób (z 7 dotychczas). Przewodniczący poddał tę propozycję odrębnemu jawnemu głosowaniu.

Wynik jawnego głosowania: - 16 głosów za,

- 2 głosy przeciw.

Przystąpiono do kolejnych punktów porządku obrad.

 1. Sprawozdanie, w zastępstwie Prezesa Komisji Pawła Mordala, odczytał Viceprezes Jan Sikorski. Przedstawił działalność Komisji ustępującej kadencji.

 2. Po wygłoszeniu sprawozdania rozpoczęto dyskusje nad sprawozdaniem.

Została ona chwilowo przerwana, z przybyciem Pawła Mordala, Przewodniczącego Komisji ustępującej kadencji. W tym momencie przewodniczący obradom Eugeniusz Kowalski zaproponował, aby dalszą dyskusję odłożyć i zgłosić kandydatów na członków nowoobieranej Komisji, by można było przygotować arkusze do głosowania w trakcie kontynuowania dyskusji. Propozycje przewodniczącego zebrani zaakceptowali jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Jako kandydatów do nowoobieranej komisji zgłoszono 7 osób (za ich akceptacją odnośnie kandydowania). Po powstałej przerwie kontynuowano dyskusję, a komisja wyborcza przygotowała arkusze do tajnego głosowania. Z uzupełnieniem sprawozdania wystąpił przybyły Paweł Mordal. Przedstawił kolejne obrady i spotkania w trakcie 4-letniej działalności komisji (tj. od czasu jej wyboru na zlocie w Lubiniu). Zauważył nadto, że zaistniała konieczność uporządkowania numeracji zlotów (wg niego obecny zlot winien nosić nr 57), postulował także powiadomienie o obecnym zlocie organizatora kolejnego zlotu – Oddział w Kaliszu, i podkreślił potrzebę każdorazowego pisemnego informowania zainteresowanych, przez Wielkopolską Komisję o terminach kolejnych zlotów.

Na tle tego uzupełnienia, przedstawiciel Wielkopolskiej Korporacji Marian Chudy zauważył potrzebę zapewnienia większej frekwencji na zlotach – jego zdaniem w kolejnym zlocie winna ona być na poziomie ok. 100 osób.

W dalszej dyskusji poruszano kwestie sformułowań występujących w warunkach zdobywania dużej OTP, a także regresu ilościowego udziału młodzieży w turystyce pieszej oraz braków w rejestrach komisji w zakresie przewodników, weryfikatorów i znakarzy.

Po dyskusji przystąpiono do głosowania nad udzieleniem absolutorium ustępującym władzom komisji.

Wynik jawnego głosowania był następujący:

 • 17 głosów za,

 • 2 głosy przeciw2).

 1. Po wyżej wymienionym głosowaniu, komisja wyborcza rozdała delegatom arkusze do głosowania w tajnych wyborach członków Wielkopolskiej Komisji Turystyki Pieszej. Arkusz zawierał 7 nazwisk kandydatów zgłoszonych za ich akceptacją (jak wspomniano w p. Ad II), a mianowicie (w kolejności alfabetycznej nazwisk):

 1. Kazimierz Jankowiak,

 2. Maciej Kizierowski,

 3. Paweł Mordal,

 4. Edward Poniewski,

 5. Janusz Przybył,

 6. Jan Sikorski,

 7. Ferdynand Szafrański

Każdy głosujący miał prawo zaznaczyć wybór max. 5 kandydatów.

Po wypełnieniu kart do głosowania i ich zabraniu, komisja wyborcza przystąpiła do obliczania głosów, a w tym czasie rozpoczęto dyskusję stosownie do IV punktu porządku obrad (patrz p. Ad IV), po czym przerwano ją dla ogłoszenia wyników.

Kandydaci otrzymali następujące ilości głosów (wg numeracji j.w):

 1. 15

 2. 18

 3. 12

 4. 15

 5. 8

 6. 13

 7. 9

W kolejnej przerwie dyskusji Jan Sikorski przedstawił wyniki ukonstytuowania się komisji:

 • Przewodniczący: Jan Sikorski (4 głosy, 1 głos otrzymał Ferdynand Szafrański)

 • V-przewodniczący: Maciej Kizierowski

 • Zagadn. informacji i przekazu wiadomości: Kazimierz Jankowiak

 • Zagadn. ochrony przyrody: Ferdynand Szafrański

 • Sprawy szkolenia: Edward Poniewski

 1. Dyskusja n/t aktualnych zagadnień turystyki pieszej.

Dyskusja była bardzo ożywiona i objęła większość uczestników.

Poruszane były następujące zagadnienia (w kolejności omawiania):

 • kwestia odznak dla małych dzieci (<7 lat),

 • sprawa egzaminów przodowników turystyki pieszej, zwłaszcza krytykowano testy, proponując ich likwidację,

 • sprawa likwidacji limitów czasowych dla odznak TP,

 • zadania dla Komisji i uporządkowanie rejestrów przodowników,

 • wprowadzenia pytań dotyczących Wielkopolski do programu egzaminów przodownickich,

 • kwestia zmiany nazwy przodownika na instruktora,

 • kwestia zrównania uprawnień przodowników i przewodników, względnie uznania kwalifikowanych przodowników za uprawnionych przewodników,

 • braków w szkoleniu praktycznym i egzekwowaniu w egzaminach znajomości praktycznej strony czynności przodownika,

 • kwestie wymagania opisów szlaków jako warunku pozytywnej weryfikacji dla dużych odznak TP.

Po wypowiedziach delegatów głos zabrał Przewodniczący Komisji Turystyki Pieszej ZG – Stanisław Łuć.

Ustosunkował się on do głównych kwestii poruszonych w dyskusji. Przedstawił uzasadnienie przyjętego przez Komisję Turystyki Pieszej ZG kierunku doskonalenia systemu egzaminacyjnego przodowników. Stwierdził, że na przeszkodzie zrównania uprawnień przodowników i przewodników staje brak wystarczająco określonych i przestrzeganych procedur egzekwowania kwalifikacji, bez skodyfikowania których nie może być mowy o postępie w omawianej kwestii uprawnień. Obecny system prowadzi do uporządkowania procedur, w związku z czym uzasadnione są egzaminy testowe, z uzupełnioną bazą pytań (obejmującą wszystkie województwa) do której się dąży. Podzielił zdanie dyskutantów o akcjach praktycznego szkolenia przodowników bezpośrednio na imprezach, stwierdził jednak, że w tym zakresie obserwuje się brak chętnych do jego podjęcia. Uzasadniał potrzebę podtrzymania zasady wymagania opisów tras podczas kwalifikowania do dużej OTP.

Po przewodniczącym KTP głos zabrał Prezes Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów Marian Chudy. Stwierdził, iż w chwili obecnej nieodzowne jest powstanie ustawy o turystyce, równolegle do istniejącej ustawy o kulturze fizycznej. Bez takiej ustawy kwestie kwalifikacji instruktorskich i przewodnickich nie mają podstaw uregulowania. Wyraził opinię, że bardzo ważnym jest uzyskanie osobowości prawnej przez Korporację. Omówił także kolejne przedsięwzięcia aktualne w najbliższym czasie, w tym sprawy:

 • 17 marca - zebrania zarządu Korporacji n/t składu (dyscyplin) komisji przy Korporacji,

 • w kwietniu - 30-lecia Klubu Publicystów Krajoznawczych,

 • realizacji Wojewódzkiego Konkursu Krajoznawczego,

 • udziału w obchodach 60-lecia PTTK w Czersku,

 • zjazdu zrzeszonych w Korporacji Oddziałów w Szklarskiej Porębie (termin nieustalony),

 • spotkania komisji rewizyjnych Oddziałów woj. Wielkopolskiego i Lubuskiego.

Zwrócił także uwagę na potrzebę staranności w sprawozdawczości Oddziałów, przytaczając przykłady fragmentów sprawozdań niespójnych, z wewnętrznymi sprzecznościami, i niestarannych, a także na bezsprzecznie wynikający z posiadanych sprawozdań malejący trend ilości przeprowadzanych weryfikacji odznak.

Na tym wystąpieniu zakończono obrady (g. 13:30).

Protokołowali: Maciej Kizierowski i Romuald Szukała.
Załącznik 1 do protokołu.


Wypis z listy uczestników

wojewódzkiej narady aktywu turystyki pieszej

w Pobiedziskach w dniu 14 marca 2010 r.


Uczestnicy z Oddziałów zrzeszonych w Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów

Zenon Biskup

Marian Chudy

Krystian Grajczak

Kazimierz Jankowiak

Maciej Kizierowski

Eugeniusz Kowalski

Lidia Pazoła

Henryk Peliński

Edward Poniewski

Marek Prendki

Janusz Przybył

Jan Sikorski

Aleksandra Staszak

Joanna Strzelczyk

Ferdynand Szafrański

Romuald Szukała

Wacław Szymczak

Mirosław Tomaszewski

Paweł Mordal (przybyły w trakcie narady)


Goście i inni uczestnicy

Stanisław Łuć – Przewodniczący Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK

Marcin Kruszczyński z Oddziału w Koszalinie1) Pełny oryginał listy w posiadaniu Przewodniczącego Komisji TP Jana Sikorskiego

2) Suma: 19 głosów, większa o 1 głos w stosunku go głosowania nad ilością członków Komisji, spowodowana przybyciem (patrz tekst) jednego delegata.źródło - strona internetowa O/PTTK Nowe Miasto w Poznaniu

Strona główna