POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

ODDZIAŁ POZNAŃSKI PTTK IM. BERNARDA CHRZANOWSKIEGO

KOMISJA TURYSTYKI PIESZEJ ODDZIAŁU POZNAŃSKIEGO


REGULAMIN


58 WIELKOPOLSKIEGO ZLOTU

PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ


POZNAŃ - LUSOWO 19 - 20 LISTOPADA 2011

ORGANIZATOR :

ODDZIAŁ POZNAŃSKI PTTK im. Bernarda Chrzanowskiego

Komisja Turystyki Pieszej O/Poznańskiego na zlecenie Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK


PATRONAT HONOROWY:

URZĄD GMINY TARNOWO PODGÓRNE


KIEROWNICTWO ZLOTU :

KOMANDOR – Marian Chudy

WICEKOMANDOR ZLOTU – Edward Poniewski

SEKRETARZ – Renata Dehr

CZŁONKOWIE SEKRETARIATU – Janina Łukaszczyk

- Małgorzata Andrzejczak

BIURO ZLOTU:

ODDZIAŁ POZNAŃSKI PTTK im. Bernarda Chrzanowskiego, Stary Rynek 89/90 61-773 Poznań

tel. 61 852 3756, fax 61 852 1839 , e - mail oddzialpttk@bort.pl


w czasie trwania Zlotu - w ośrodku „La Costa” w Lusowie k/ Poznania tel. 502 131 525

CELE ZLOTU

- szkolenie kadr społecznych PTTK

- możliwość uzyskania oraz rozszerzenia uprawnień terenowych;

- prezentacja miejsc związanych z "najdłuższą wojną nowoczesnej Europy" oraz Powstaniem Wielkopolskim i postacią gen Józefa Dowbór - Muśnickiego;

- promocja walorów krajoznawczych okolic Czempinia oraz gminy Tarnowo Podgórne;

- wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska Przodowników Turystyki Pieszej Wielkopolski;


TERMIN I MIEJSCE ZLOTU

Zlot odbędzie się w dniach 19/20 listopada 2011 roku.

zbiórka na wycieczkę autokarową od godz. 9.30 przy Dworcu Letnim PKP w Poznaniu.

zakwaterowanie w Ośrodku "La Costa" w Lusowie k/ Poznania

UCZESTNICTWO W ZLOCIE

Uczestnikami Zlotu mogą być Przodownicy Turystyki Pieszej, którzy w terminie do 20 października 2011 roku nadeślą pocztą lub e - mailem kartę zgłoszenia wraz z kserokopią dowodu wpłaty wpisowego. Wysokość wpisowego dla PTP wynosi 115,00 zł, dla Honorowych PTP - 110,00 zł, dla pozostałych chętnych (w miarę wolnych miejsc) członków PTTK - 125,00 zł.

Zgłoszenia (z dopiskiem ZLOT) należy nadesłać pocztą na adres :

Oddział Poznański PTTK 61 -773 Poznań, Stary Rynek 89/90, a wpłaty nadsyłać na konto Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK – nr 21 9068 1013 0000 0000 0020 7288

ŚWIADCZENIA

- znaczek zlotowy,

- nocleg i wyżywienie (zgodnie z programem Zlotu),

- udział w wycieczce zlotowej,

- opieka przewodnicka na trasie wycieczki,

- materiały krajoznawcze, gadżety zlotowe,

- udział w ognisku przy sprzyjającej aurze (aprowizacja we własnym zakresie),

- możliwość uzyskania uprawnień PTP oraz rozszerzenia uprawnień terenowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- rezygnacja z udziału w Zlocie po potwierdzeniu uczestnictwa powoduje przepadek wpisowego na rzecz organizatora;

- uczestnicy, którzy w karcie zgłoszeniowej podadzą adres e-mail, potwierdzenie przyjęcia na Zlot otrzymają pocztą elektroniczną, pozostali pocztą.

- dodatkowe informacje na temat Zlotu można uzyskać po 13.09.3011 pod numerem telefonu

502 131 525, lub e - mail ewatour@vp.pl

Regulamin Zlotu oraz Karta Zgłoszenia są dostępne na stronie www.wktp.pttk.pl


PROGRAM ZLOTU

19.11.2011 (sobota)

9.30 - 10.00 przyjmowanie uczestników na Zlot

10.00 - 17.00 wycieczka krajoznawcza po trasie Poznań - Turew - Rąbiń - Lusowo

17.30 oficjalne otwarcie Zlotu z udziałem przedstwicieli gminy Tarnowo Podgórne, obrady plenarne, rozszerzanie uprawnień oraz egzaminy na PTP

w przerwie ok. 18.15 obiadokolacja

w miarę możliwości pogodowych udział w ognisku lub posiady (aprowizacja we własnym zakresie),


20.11.2011 (niedziela)

8.30 - 9.00 śniadanie,

9.00 - 12.00 spacer wokół jeziora Lusowskiego

12.00 - 13.00 zwiedzenie Muzeum Powstania Wielkopolskiego i miejsca pochówku Gen. Józefa Dowbór - Muśnickiego,

13.00 - 13.30 podsumowanie Zlotu, wyjazd uczestników Zlotu.


Do zobaczenia na Zlocie


OrganizatorzyKARTA ZGŁOSZENIA

na Wielkopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej PTTK

Poznań-Lusowo 19-20 listopada 2011

1.

Imię i nazwisko

 

2.

Miejsce zamieszkania

 

3.

Oddział PTTK

 

4.

Numer legitymacji PTTK

 

5.

Numer legitymacji Przodownika Turystyki Pieszej PTTK

 

6.

Posiadane uprawnienia PTTK

 

7.

Rozszerzam uprawnienia

na region

Tak *) Nie *)

8.

Adres poczty elektronicznej, tel. kontaktowy

 

  Wpisowe w kwocie....................... zł wpłaciłem przekazem/ przelewem na konto ............................................................................

  w dniu.....................................................................
  UWAGI.....................................................................................................
  .....................................................................................................
  /miejscowość i data/ /podpis/
  * niepotrzebne skreślićStrona główna